جدول هفتگی سریال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت سوم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پنجم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هفتم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سيزدهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سیزدهم قسمت شانزدهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هفدهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم (پایان فصل)
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت چهارم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت سوم
۲۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۱۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۱۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۹ بهمن
فصل سوم قسمت پنجم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و پنجم
۱۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل هشتم قسمت نهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت اول
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل بیست و پنجم قسمت اول
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهل و سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هشتم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت دهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سی و دوم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و پنجم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هفتم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت چهاردهم
۱۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت دوازدهم
۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت چهارم
۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت چهاردهم
۲۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هفدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت نهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت اول
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت اول
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت پانزدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت یازدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پنجم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت اول
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پانزدهم قسمت دوم
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجاه و دوم
۲۴ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم (پایان فصل)
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت یازدهم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۲۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۲۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت دوم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت پانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پانزدهم قسمت پانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت شانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سيزدهم (پایان فصل)
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۲۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل نوزدهم قسمت شانزدهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت هفتم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت چهاردهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2018 قسمت تا (2018-02-06) اضافه شد
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوازدهم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهاردهم
۱۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دهم
۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت دهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ُچهاردهم قسمت پانزدهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت چهاردهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت چهاردهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هجدهم
۲۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت شانزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سیزدهم قسمت چهاردهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سیزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت پانزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سیزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هشتم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم (پایان فصل)
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2018 قسمت تا (2018-02-08) اضافه شد
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۱۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان

دسته بندی : سریال

Good Girls-پوستر
IMDB 480P 720P

سريال Good Girls

فصل اول قسمت سوم

ژانر : درام

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 43 دقيقه

بازیگران : Retta, Mae Whitman, Kaitlyn Oechsle

امتیاز : 7.2 از 76 کاربر

سریال دختران خوب، داستان سه مادر حومه شهری (با بازی هندریکس، ویتمن و رتا) می باشد که با مشکل مالی مواجه می شوند و تصمیم می گیرند به یک سوپر مارکت محلی با یک اسلحه اسباب بازی دستبرد بزنند. مدیر ...


Game Shakers-poster
IMDB 480P 720P

سریال Game Shakers

فصل سوم قسمت پنجم

ژانر : کمدي, خانوادگي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 30 دقيقه

بازیگران : Cree Cicchino, Madisyn Shipman, Benjamin Flores Jr.

امتیاز : 4.5 از 864 کاربر

این سریال یک کمدی سیت کام در مورد دو نوجوان دختر دوازده ساله است که با همکاری یک ستاره رپ شروع به بازگشایی یک شرکت بازی چند میلیون دلاری می کنند


Fauda-پوستر
IMDB 480P 720P

سریال Fauda

فصل دوم قسمت یازدهم

ژانر : اکشن, درام, هيجان انگيز

محصول کشور : اسرائيل

کارگردان :

مدت زمان : 60 دقيقه

بازیگران : Lior Raz, Shadi Mar'i, Laëtitia Eïdo

امتیاز : 8.4 از 3,401 کاربر

Fauda که در زبان عربی به معنای آشوب است، داستان دو طرفه درگیری بین اسرائیل و فلسطین را نشان می دهد. دارن، فرمانده نیروهای مخفی اسرائیل، در حال برنامه ریزی یک عملیات گسترده است...


Falling Water-poster
IMDB 480P 720P

سریال Falling Water

فصل دوم قسمت دهم

ژانر : درام, معمايي, علمي تخيلي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 60 دقيقه

بازیگران : David Ajala, Lizzie Brocheré, Will Yun Lee

امتیاز : 6.5 از 2,059 کاربر

داستان سریال در مورد سه نفر نامرتبط به هم می باشد، که به آرامی متوجه می شویم که آنها هر کدام به صورت جداگانه دارای رویایی هستند که در نهایت این رویاها به یک رویای مشترک تبدیل می شود...


Endeavour-poster
IMDB 480P 720P

سريال Endeavour

فصل پنجم قسمت ششم

ژانر : جنايي, درام, معمايي

محصول کشور : انگلستان

کارگردان :

مدت زمان : 89 دقيقه

بازیگران : Shaun Evans, Roger Allam, Anton Lesser

امتیاز : 8.6 از 10,458 کاربر

مجموعه در سال 1965 ، درباره شروع زندگی حرفه ای اندرو مورس شان ایوانز ، بعد از ترک کالج آکسفورد بدون گرفتن مدرک ، مدت کوتاهی را در سپاه سلطنتی به عنوان یک کارمند رمزنگاری گذراند ، و پس از ...


Dynasty-پوستر
IMDB 480P 720P

سریال Dynasty

فصل اول قسمت پانزدهم

ژانر : درام

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 42 دقيقه

بازیگران : Nathalie Kelley, James Mackay, Robert Christopher Riley

امتیاز : 6.3 از 2,218 کاربر

این سریال داستان دو خاندان بسیار ثروتمند آمریکایی را روایت میکند که برای احاطه بر آینده خود و کنترل فرزندانشان در ستیز هستند...


Drunk History-poster
IMDB 480P

سریال Drunk History

فصل پنجم قسمت هفتم

ژانر : کمدي, تاريخي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 22 دقيقه

بازیگران : Derek Waters, Bennie Arthur, Craig Cackowski

امتیاز : 7.8 از 6,111 کاربر

داستان سریال تاریخچه ی مستند مجموعه ای نیم ساعته است که به بازسازی سکانسهای و صحنه های تاریخی میپردازد . در این سریال شما با کمدین بزرگ درک واترز روبه رو میشوید که صحنه های تاریخی را با شیوه ای ...


Divorce-poster
IMDB 480P 720P

سریال Divorce

فصل دوم قسمت هشتم

ژانر : کمدي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 30 دقيقه

بازیگران : Sarah Jessica Parker, Thomas Haden Church, Charlie Kilgore

امتیاز : 6.7 از 3,745 کاربر

داستان این سریال کمدی در مورد زن و شوهری می باشد که برای گرفتن طلاق از یکدیگر باید راهی طولانی را طی بکنند


Designated Survivor-poster
IMDB 480P 720P

سریال Designated Survivor

فصل دوم قسمت سيزدهم

ژانر : اکشن, درام, معمايي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 60 دقيقه

بازیگران : Kiefer Sutherland, Kal Penn, Maggie Q

امتیاز : 7.8 از 40,639 کاربر

بازمانده ی معین یا بازمانده ی برگزیده (انگلیسی: Designated Survivor) یکی از اعضای کابینه ایالات متحده آمریکاست که در زمانی که رییس جمهور و سایر مقامات عالی کشور در یک نقطه جمع شده‌اند (نظیر سخنرانی وضعیت کشور آمریکا و روز ...


Damned-poster
IMDB 480P 720P

سریال Damned

فصل دوم قسمت چهارم

ژانر : کمدي

محصول کشور : انگلستان

کارگردان :

مدت زمان : 24 دقيقه

بازیگران : Jo Brand, Alan Davies, Kevin Eldon

امتیاز : 6.5 از 310 کاربر

داستان این سریال کمدی در مورد دو نفر مدد کار اجتماعی به نام های رز و آل می باشد که در سازمان خدمات اجتماعی %


صفحه 1 از 21912345...آخرین »

آخرین ارسالی ها

سريال Good Girls
7.2
درام
فصل اول قسمت سوم
Good Girls-پوستر
سریال Fauda
8.4
اکشن, درام, هيجان انگيز
فصل دوم قسمت یازدهم
Fauda-پوستر
سریال Dynasty
6.3
درام
فصل اول قسمت پانزدهم
Dynasty-پوستر
سریال Counterpart
8.4
درام, علمي تخيلي, هيجان انگيز
فصل اول قسمت هشتم
Counterpart-پوستر

پربازدیدترین ها

دانلود فیلم Fifty Shades Freed 2018
4.4
درام, عاشقانه, هيجان انگيز
Fifty Shades Freed Poster
دانلود فیلم Jumanji: Welcome to the Jungle 2017
7.2
اکشن, ماجراجويي, کمدي
Jumanji: Welcome to the Jungle Poster
دانلود فیلم The Shape of Water 2017
7.7
ماجراجويي, درام, فانتزي
The Shape of Water Poster

آیتم های تصادفی