جدول هفتگی سریال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت سوم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پنجم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هفتم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هفدهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم (پایان فصل)
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت چهارم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت شانزدهم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دوازدهم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت اول
۲۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۲۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۱۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۹ بهمن
فصل سوم قسمت پنجم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و پنجم
۱۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت نهم
۲۸ اسفند
فصل دوم قسمت هفتم
۲۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت نهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت اول
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل بیست و پنجم قسمت اول
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهل و سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هشتم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت دهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سی و دوم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و پنجم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هفتم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت چهاردهم
۱۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت دوازدهم
۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت چهارم
۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت ششم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهارم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۲۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هفدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت نهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت اول
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت پانزدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پانزدهم قسمت دوم
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجاه و دوم
۲۴ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم (پایان فصل)
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت یازدهم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت اول
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت شانزدهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هجدهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوازدهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سیزدهم قسمت هفدهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نوزدهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۱ فروردین
فصل چهاردهم قسمت دوم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت پانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پانزدهم قسمت پانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت شانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سيزدهم (پایان فصل)
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۲۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت ششم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهاردهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت شانزدهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت دهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هجدهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت شانزدهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت یازدهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نوزدهم قسمت هفدهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نوزدهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوازدهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2018 قسمت تا (2018-02-06) اضافه شد
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوازدهم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دهم
۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت بیست و دوم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ُچهاردهم قسمت پانزدهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت چهاردهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت چهاردهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت شانزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سیزدهم قسمت چهاردهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سیزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت پانزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سیزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هشتم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم (پایان فصل)
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2018 قسمت تا (2018-02-08) اضافه شد
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۱۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهل و چهارم
۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۲ دی
دانلود فيلم و سريال رايگان

دسته بندی : سریال

Bliss-پوستر
IMDB 480P 720P

سريال Bliss

فصل اول قسمت ششم

ژانر : کمدي

محصول کشور : انگلستان

کارگردان :

مدت زمان :

بازیگران : John Gielgud, Heather Graham, Jo Hartley

امتیاز : 6.2 از 40 کاربر

داستان کمدی سریال در مورد نویسنده ای است که می خواهد بین دو تا زندگی اش تعادل را برقرار کند ...


Damned-poster
IMDB 480P 720P

سریال Damned

فصل دوم قسمت پنجم

ژانر : کمدي

محصول کشور : انگلستان

کارگردان :

مدت زمان : 24 دقيقه

بازیگران : Jo Brand, Alan Davies, Kevin Eldon

امتیاز : 6.7 از 390 کاربر

داستان این سریال کمدی در مورد دو نفر مدد کار اجتماعی به نام های رز و آل می باشد که در سازمان خدمات اجتماعی %


Designated Survivor-poster
IMDB 480P 720P

سریال Designated Survivor

فصل دوم قسمت چهاردهم

ژانر : اکشن, درام, معمايي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 60 دقيقه

بازیگران : Kiefer Sutherland, Kal Penn, Maggie Q

امتیاز : 7.8 از 40,639 کاربر

بازمانده ی معین یا بازمانده ی برگزیده (انگلیسی: Designated Survivor) یکی از اعضای کابینه ایالات متحده آمریکاست که در زمانی که رییس جمهور و سایر مقامات عالی کشور در یک نقطه جمع شده‌اند (نظیر سخنرانی وضعیت کشور آمریکا و روز ...


The Goldbergs-poster
IMDB 480P 720P

سریال The Goldbergs

فصل پنجم قسمت شانزدهم

ژانر : کمدي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 22 دقيقه

بازیگران : Wendi McLendon-Covey, Sean Giambrone, Troy Gentile

امتیاز : 8.2 از 20,418 کاربر

“گلدبرگز مطمئنا یک خانواده دوست داشتنی است ! مادری مغرور ، پدری خشن ، خواهری افتضاح ، برادری با حس های پوچ سندروم فرزند وسط و کوچیک ترین عضو یعنی “آدام که به فیلم برداری علاقه دارد ، همچنین پدربزرگ ...


Grown-ish-پوستر
IMDB 480P 720P

سریال Grown-ish

فصل اول قسمت دوازدهم

ژانر : کمدي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 22 دقيقه

بازیگران : Yara Shahidi, Deon Cole, Trevor Jackson

امتیاز : 6.6 از 421 کاربر

این سریال اسپین آف سریال “Black-ish” می باشد و داستان دختری را روایت می کند که باید با مشکلاتی که در زندگی و دانشگاه برایش رخ می دهد به تنهایی کنار بیاید…


The X-Files-poster
IMDB 480P 720P

سریال The X Files

فصل یازدهم قسمت دهم

ژانر : درام, معمايي, علمي تخيلي

محصول کشور : کانادا

کارگردان :

مدت زمان : 45 دقيقه

بازیگران : David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi

امتیاز : 8.7 از 167,992 کاربر

سریال تلوزیونی The X-Files ماجراهایی از ماموران FBI را دنبال میکند که اتفاقات ماوراالطبیعه و حل نشده را رسیدگی میکنند. ماموران ویژه ی اف بی آی ، Mulder, Scully, Doggett and Reyes تلاش میکنند تا نیروهایی که در حکومت ایالات ...


Riverdale-پوستر
IMDB 480P 720P

سريال Riverdale

فصل دوم قسمت شانزدهم

ژانر : جنايي, درام, معمايي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 45 دقيقه

بازیگران : K.J. Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes

امتیاز : 7.8 از 42,027 کاربر

این سریال بر اساس کمیک های آرچی ساخته شده و دارای تمی معمایی و تیره است. داستان در مورد ماجراهای یک پسر جوان به نام آرچی و دوستانش است که در شهر کوچکی به اسم “ریوردیل زندگی میکنند. این شهر ...


Speechless-poster
IMDB 480P 720P

سریال Speechless

فصل دوم قسمت هجدهم

ژانر : کمدي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 30 دقيقه

بازیگران : Minnie Driver, John Ross Bowie, Cedric Yarbrough

امتیاز : 7.7 از 4,207 کاربر

داستان این سریال کمدی در مورد خانواده ای است که در بر طرف کردن نیازهای فرزند معلول خود به شدت در تلاش هس%


Modern Family-poster
IMDB 480P 720P

سریال Modern family

فصل نهم قسمت شانزدهم

ژانر : کمدي, عاشقانه

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 22 دقيقه

بازیگران : Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen

امتیاز : 8.5 از 287,173 کاربر

سریال به خانواده های جی پریچت، دخترش کلر و پسرش مایکل که همه در لس آنجلس زندگی می کنند می پردازد. کلر مادر خانه داری است که همسر فیل دانفی است و سه بچه دارد. جی با گلوریا، دختر جوان ...


Alone Together-پوستر
IMDB 480P 720P

سریال Alone Together

فصل اول قسمت دهم

ژانر : کمدي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 30 دقيقه

بازیگران : Esther Povitsky, Benji Aflalo, Edgar Blackmon

امتیاز : 5.9 از 277 کاربر

دو آدم ناسازگار از از دو زمینه مختلف تلاش می کنند تا در میان فرهنگ خراب لس آنجلس راه خود را پیدا کنند...


صفحه 1 از 21912345...آخرین »

آخرین ارسالی ها

سريال Bliss
6.2
کمدي
فصل اول قسمت ششم
Bliss-پوستر
سریال Grown-ish
6.6
کمدي
فصل اول قسمت دوازدهم
Grown-ish-پوستر
سریال Alone Together
5.9
کمدي
فصل اول قسمت دهم
Alone Together-پوستر
سريال Seal Team
6.6
اکشن, درام, جنگي
فصل اول قسمت شانزدهم
SEAL Team-پوستر
سریال 9-1-1
6.8
درام
فصل اول قسمت دهم
9-1-1-پوستر

پربازدیدترین ها

دانلود فیلم Fifty Shades Freed 2018
4.4
درام, عاشقانه, هيجان انگيز
Fifty Shades Freed Poster
دانلود فیلم Jumanji: Welcome to the Jungle 2017
7.2
اکشن, ماجراجويي, کمدي
Jumanji: Welcome to the Jungle Poster
دانلود فیلم The Shape of Water 2017
7.7
ماجراجويي, درام, فانتزي
The Shape of Water Poster

آیتم های تصادفی