جدول هفتگی سریال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت سوم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پنجم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هفتم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سيزدهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هفدهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفدهم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم (پایان فصل)
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت چهارم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۱۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت اول
۲۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۲۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۱۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۳ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۹ بهمن
فصل سوم قسمت پنجم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۲۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و پنجم
۱۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت نهم
۲۸ اسفند
فصل دوم قسمت هفتم
۲۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت نهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت اول
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل بیست و پنجم قسمت اول
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهل و سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هشتم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت دهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت سوم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۷ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سی و دوم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و پنجم
۳۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هفتم
۲۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت چهاردهم
۱۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت دوازدهم
۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هشتم قسمت چهارم
۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت ششم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سوم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهارم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۲۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هفدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت نهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت اول
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت پانزدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۸ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پانزدهم قسمت دوم
۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجاه و دوم
۲۴ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم (پایان فصل)
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت یازدهم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شانزدهم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۱۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت اول
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت شانزدهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هجدهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوازدهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سیزدهم قسمت هفدهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت نوزدهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۱ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۱ فروردین
فصل چهاردهم قسمت دوم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت پانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پانزدهم قسمت پانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت شانزدهم
۹ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سيزدهم (پایان فصل)
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت اول
۲ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۲۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت ششم
۱۸ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت دوازدهم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲ فروردین
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نوزدهم قسمت شانزدهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهاردهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت شانزدهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت هفتم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت چهاردهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت چهاردهم
۱۰ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2018 قسمت تا (2018-02-06) اضافه شد
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دوازدهم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۱۹ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهاردهم
۱۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۱۲ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دهم
۵ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت بیست و دوم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پانزدهم
۲۶ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت پانزدهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ُچهاردهم قسمت پانزدهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهاردهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت چهاردهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت چهاردهم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سوم
۲۵ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل یازدهم قسمت شانزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سیزدهم قسمت چهاردهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سیزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت پانزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سیزدهم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۱۱ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت هشتم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۴ اسفند
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم (پایان فصل)
۲۷ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2018 قسمت تا (2018-02-08) اضافه شد
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۰ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم
۱۳ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۶ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهل و چهارم
۱ بهمن
دانلود فيلم و سريال رايگان

دسته بندی : سریال

The Path-poster
IMDB 480P 720P

سریال The Path

فصل سوم قسمت دوازدهم

ژانر : درام

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 60 دقيقه

بازیگران : Aaron Paul, Michelle Monaghan, Emma Greenwell

امتیاز : 7.4 از 6,643 کاربر

داستان سریال درباره خانواده‌ایست که در میان فرقه‌ای بحث‌انگیز قرار گرفته اند. ما در هر قسمت ، نگاهی ژرفکاوانه بر مشکلات هر یک از شخصیت‌ها داریم که در مورد روابط و اعتقادات ـشان دچار سردرگمی شده‌اند و خواهیم دید که ...


The Looming Tower-پوستر
IMDB 480P 720P

سريال The Looming Tower

فصل اول قسمت ششم

ژانر : درام

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان :

بازیگران : Sullivan Jones, Kelly P. Williams, Erica Cho

امتیاز : 8.0 از 81 کاربر

داستان سریال در مورد بررسی تهدید در حال افزایش اسامه بن لادن و القاعده می باشد و نگاهی متناقض به چگونگی رقابت بین "سیا" و "اف بی آی" دارد که به طور ناگهانی ممکن است باعث بوجود آمدن فاجعه 11 ...


Shadowhunters: The Mortal Instruments-poster
IMDB 480P 720P

سریال Shadowhunters The Mortal Instruments

فصل سوم قسمت اول

ژانر : اکشن, فانتزي, عاشقانه

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 42 دقيقه

بازیگران : Katherine McNamara, Dominic Sherwood, Alberto Rosende

امتیاز : 6.5 از 33,691 کاربر

یک دختر معمولی بنام کلاری در روز تولد 18 سالگی اش متوجه میشود که یک شکارچی سایه/Shadowhunter است. گروهی متشکل از دورگه های انسان-فرشته که وظیفه شان کشتن شیاطین است ! زمانی که مادر کلاری ربوده میشود او بهمراه چندی ...


Schitt
IMDB 480P 720P

سریال Schitt’s Creek

فصل چهارم قسمت نهم

ژانر : کمدي

محصول کشور : کانادا

کارگردان :

مدت زمان : 22 دقيقه

بازیگران : Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy

امتیاز : 7.9 از 9,885 کاربر

خانواده ای مجبور میشوند در جامعه‌ی کوچکی که دارند زندگی خودشان را از نو بسازند و


LA to Vegas-پوستر
IMDB 480P 720P

سریال LA to Vegas

فصل اول قسمت نهم

ژانر : کمدي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 30 دقيقه

بازیگران : Peter Stormare, Dylan McDermott, Amir Talai

امتیاز :

داستان این سریال درباره گروهی از افراد شکست خورده است که همزمان در روز جمعه سوار هواپیما از لس آنجلس به مقصد لاس وگاس (سفر 3 روزه) میشوند و قصد دارند با برنده شدن در کازینو سهم خود را از ...


Black-ish-poster
IMDB 480P 720P

سریال Black ish

فصل چهارم قسمت شانزدهم

ژانر : کمدي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 22 دقيقه

بازیگران : Anthony Anderson, Tracee Ellis Ross, Marcus Scribner

امتیاز : 7.1 از 13,905 کاربر

داستان مردیُ میبینیم که میخواد یک هویت فرهنگی برای خانواده خودش درست کنه ، Anthony Anderson نقش مرد خانواده Dre ــو به تص%


Workin
IMDB 480P 720P

سريال Workin’ Moms

فصل دوم قسمت دهم

ژانر : کمدي

محصول کشور : کانادا

کارگردان :

مدت زمان : 30 دقيقه

بازیگران : Catherine Reitman, Dani Kind, Juno Rinaldi

امتیاز : 5.2 از 499 کاربر

چهار زن با عشق، مشاغل، و خانواده شان درگیر هستند. آنها از دوستانشان حمایت میکنند و سعی میکنند یکدیگر را قضاوت نکنند زیرا که ممکن است به خاطر یک بحران هویت، یک فرصت شغلی بزرگ، افسردگی پس از زایمان، و ...


Black Lightning-پوستر
IMDB 480P 720P

سریال Black Lightning

فصل اول قسمت نهم

ژانر : اکشن, درام, علمي تخيلي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 60 دقيقه

بازیگران : William Catlett, Gregg Henry, Cress Williams

امتیاز : 8.1 از 254 کاربر

بلک لایتنینگ ، نام سریالی اکشن و علمی تخیلی می‌باشد که توسط برادران آکیل ساخته شده است. کمیک سریال بلک لایتنینگ توسط تونی ایزابلا و ترور وان ایدن ساخته شده است و اولین حضور آن به اوایل دهه‌ی ۷۰ میلادی ...


The Mick-poster
IMDB 480P 720P

سريال The Mick

فصل دوم قسمت هجدهم

ژانر : کمدي

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 30 دقيقه

بازیگران : Kaitlin Olson, Sofia Black-D'Elia, Thomas Barbusca

امتیاز : 7.8 از 7,651 کاربر

"مکنزی مورفی" که یک زن جوان و بد دهن است برای دیدن و کمک خواستن از خواهر ثروتمندش به ویلای بزرگش در گرینویچ میرود. ولی خواهرش توسط اف بی ای دستگیر میشود و در ازای کمک از مکنزی درخواست میکند ...


Baskets-poster
IMDB 480P 720P

سریال Baskets

فصل سوم قسمت نهم

ژانر : کمدي, درام

محصول کشور : آمريکا

کارگردان :

مدت زمان : 30 دقيقه

بازیگران : Zach Galifianakis, Martha Kelly, Louie Anderson

امتیاز : 7.5 از 7,760 کاربر

در جامعه ای که ارزش های آن بر اساس منافع مشترک و یکدست سازی افرادی که در آن زندگی می کنند استوار شده است، مردی از شهر بیکرزفیلد کالیفرنیا جرات می کند تا برخلاف جریان معمول جامعه به دنبال رویاهایش ...


صفحه 1 از 21912345...آخرین »

آخرین ارسالی ها

سريال The Looming Tower
8.0
درام
فصل اول قسمت ششم
The Looming Tower-پوستر
سریال LA to Vegas
کمدي
فصل اول قسمت نهم
LA to Vegas-پوستر
سریال Black Lightning
8.1
اکشن, درام, علمي تخيلي
فصل اول قسمت نهم
Black Lightning-پوستر
سريال Unsolved
زندگينامه, جنايي
فصل اول قسمت چهارم
Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious B.I.G.-پوستر
سریال For the People
6.5
درام
فصل اول قسمت دوم
For the People Poster

پربازدیدترین ها

دانلود فیلم Fifty Shades Freed 2018
4.4
درام, عاشقانه, هيجان انگيز
Fifty Shades Freed Poster
دانلود فیلم Jumanji: Welcome to the Jungle 2017
7.2
اکشن, ماجراجويي, کمدي
Jumanji: Welcome to the Jungle Poster
دانلود فیلم The Shape of Water 2017
7.7
ماجراجويي, درام, فانتزي
The Shape of Water Poster

آیتم های تصادفی